Cụm tính từ là gì? Nêu đặc điểm của cụm tính từ?

7 Flares 7 Flares ×

a – Cụm tính từ là loại tổ hợp từ do tính từ với một số từ ngữ khác đi kèm với nó tạo thành.

– Cụm tính từ có ý nghĩa đầy đủ hơn và có cấu tạo phức tạp hơn một mình tính từ nhưng hoạt động trong câu giống như một tính từ.

b – Cấu tạo của cụm tính từ:

Ở dạng đầy đủ, cụm tính từ gồm có 3 phần:

+ Phần trước là các phụ ngữ  có biểu thị quan hệ thời gian; sự tiếp diễn tương tự, mức độ của đặc điểm, tính chất; sự khẳng định hay phủ định;…

+ Phần sau là các phụ ngữ biểu thị vị trí; sụ so sánh; mức độ, phạm vi hay nguyên nhân của đặc điểm, tính chất;…

+ Phần trung tâm phải là tính từ.

( Một cụm tính từ có thể khuyết phần trước hoặc phần sau. )

7 Flares Facebook 4 Google+ 3 Twitter 0 StumbleUpon 0 LinkedIn 0 7 Flares ×

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 Flares Facebook 4 Google+ 3 Twitter 0 StumbleUpon 0 LinkedIn 0 7 Flares ×